Polisi Defnydd Derbyniol

Polisi Defnydd Derbyniol - CALLTHEPM.COM - Y Blog Rheoli Prosiectau

(1) Y Polisi hwn

Mae'r Polisi Defnydd Derbyniol hwn (y "polisi") Yn nodi'r rheolau sy'n llywodraethu cyflwyno cynnwys defnyddwyr ("Cynnwys") At fy blog yn WWW.CALLTHEPM.COM (y "blog").

Drwy ddefnyddio'r Blog, rydych chi'n derbyn telerau'r Polisi hwn.

(2) Cyfyngiadau cyffredinol

Ni ddylech ddefnyddio fy Blog mewn unrhyw ffordd sy'n achosi niwed i'r Blog neu amhariad argaeledd neu hygyrchedd y Blog, neu unrhyw un o'r meysydd, neu wasanaethau ar y Blog, neu sy'n achosi niwed i'r Blog.

Ni ddylech ddefnyddio fy Blog:

(a) mewn unrhyw ffordd sy'n anghyfreithlon, yn anghyfreithlon, yn dwyllodrus neu'n niweidiol; neu

(b) mewn cysylltiad ag unrhyw ddiben neu weithgaredd anghyfreithlon, anghyfreithlon, twyllodrus neu niweidiol.

(c) rhaid i'r cynnwys fod yn addas i holl ddefnyddwyr Blog, gan gynnwys plant ifanc dros 15.

(3) Defnydd anghyfreithlon ac anghyfreithlon

Ni ddylech ddefnyddio fy Blog i storio, cynnal, copïo, dosbarthu, arddangos, cyhoeddi, trosglwyddo neu anfon Cynnwys sy'n anghyfreithlon neu'n anghyfreithlon, neu a fydd yn torri hawliau cyfreithiol trydydd parti neu a allai arwain at gamau cyfreithiol yn eich erbyn chi neu fi neu drydydd parti (ym mhob achos o dan unrhyw gyfraith berthnasol).

Rhaid i gynnwys (a'i gyhoeddi ar y Blog) beidio â:

(a) bod yn gyfreithlon neu'n ddrwgus yn ffug;

(b) bod yn anweddus neu'n anweddus;

(c) yn torri unrhyw hawlfraint, hawliau moesol, hawliau cronfa ddata, hawliau marciau masnach, hawliau dylunio, hawliau wrth fynd heibio, neu hawliau eiddo deallusol eraill;

(ch) yn torri unrhyw hawliau hyder, hawliau preifatrwydd, neu hawliau dan ddeddfwriaeth diogelu data;

(d) yn cynrychioli cyngor esgeulus neu'n cynnwys unrhyw ddatganiad esgeulus;

(dd) yn gyffro i gyflawni trosedd;

(g) bod yn ddirmyg unrhyw lys, neu yn groes i unrhyw orchymyn llys;

(f) bod yn groes i ddeddfwriaeth casineb neu wahaniaethu hiliol neu grefyddol;

(i) bod yn flaslyd;

(j) yn groes i ddeddfwriaeth cyfrinachau swyddogol; neu

(k) yn torri unrhyw rwymedigaeth gytundebol sy'n ddyledus i unrhyw berson.

Ni ddylech gyflwyno unrhyw Gynnwys sydd wedi bod yn destun unrhyw achos cyfreithiol dan fygythiad neu wirioneddol neu gŵyn tebyg arall.

(4) Deunydd graffig

Ni ddylai cynnwys ddangos trais mewn modd eglur, graffig na rhad ac am ddim.

Ni ddylai'r cynnwys fod yn pornograffig nac yn rhywiol yn eglur, neu'n cynnwys deunydd clir neu ddim amgen o natur rywiol.

(5) Meddalwedd niweidiol

Ni ddylech ddefnyddio'r Blog i hyrwyddo neu ddosbarthu unrhyw firysau, Trojans, mwydod, offer gwreiddiau, ysbïwedd, adware neu unrhyw feddalwedd, rhaglenni, arferion, cymwysiadau neu dechnolegau niweidiol eraill.

Rhaid i chi beidio â defnyddio'r Blog i hyrwyddo neu ddosbarthu unrhyw feddalwedd, rhaglenni, arferion, cymwysiadau neu dechnolegau a fydd yn effeithio ar berfformiad cyfrifiadur neu'n effeithio'n negyddol neu'n cyflwyno risgiau diogelwch sylweddol i gyfrifiadur.

(6) Cywirdeb ffeithiol

Ni ddylai'r cynnwys fod yn anwir, yn anghywir, yn anghywir neu'n gamarweiniol.

Rhaid i'r datganiadau o ffeithiau a gynhwysir yn y Cynnwys fod yn wir a rhaid cadw datganiadau barn a gynhwysir ar y Cynnwys yn wirioneddol a lle bo'n bosibl yn seiliedig ar ffeithiau sy'n wir.

(7) Cyngor anghyfreithlon

Ni ddylai'r cynnwys gynnwys unrhyw gyfarwyddiadau, cyngor na gwybodaeth arall y gellir ei weithredu a gallai, os gweithredir, achosi

(a) salwch, anaf neu farwolaeth; neu

(b) unrhyw golled neu ddifrod arall.

(8) Marchnata a sbam

Ni ddylai'r cynnwys fod yn sbam.

Ni ddylech ddefnyddio fy Blog i farchnata, dosbarthu neu bostio llythyrau neu gynlluniau pyramid neu ddeunydd tebyg.

(9) Netiquette

Rhaid i'r cynnwys fod yn briodol, yn sifil, yn chwaethus ac yn cyd-fynd â safonau ymarfer ac ymddygiad a dderbynnir yn gyffredinol ar y Rhyngrwyd.

Ni ddylai'r cynnwys fod yn rhy sarhaus, yn ddrwg, yn bygwth, yn gam-drin, yn aflonyddu, neu'n flin, yn oddefgar, yn wahaniaethol neu'n llidiol.

Peidiwch â fflamio na chynnal rhyfeloedd fflam ar fy Blog (mae "fflamio" yn anfon negeseuon gelyniaethus a fwriadwyd i sarhau, yn enwedig pan fo'r neges yn cael ei gyfeirio at berson penodol neu grŵp o bobl).
Peidiwch â thrin ar fy Blog ("trolling" yw'r arfer o wrthdaro neu droseddu defnyddwyr eraill yn fwriadol).

Rhaid i chi beidio â llifogydd fy Blog gyda chynnwys yn canolbwyntio ar un maes pwnc neu bwnc penodol, boed ar ei ben ei hun neu mewn cydlyniad â defnyddwyr eraill.

Ni ddylai'r cynnwys ddyblygu'r Cynnwys presennol ar fy Blog.

Rhaid i chi gyflwyno Cynnwys i'r rhan briodol o'r Blog.

Peidiwch â chynnwys cynnwys testunol yn y DEDDFAU CYFALAF.

Dylech ddefnyddio teitlau priodol ac addysgiadol ar gyfer pob Cynnwys.

(10) Hypergysylltiadau

Rhaid i chi beidio â chysylltu ag unrhyw wefan neu dudalen we sy'n cynnwys deunydd a fyddai'n cael ei bostio ar y Blog, a thorri unrhyw un o delerau'r Polisi hwn.

(11) Torri'r Polisi hwn

Rwy'n cadw'r hawl i olygu neu ddileu unrhyw Gynnwys yn fy ngresiwn i mi am unrhyw reswm, heb rybudd neu esboniad.

Heb ragfarn i'r hawl gyffredinol hon, os ydych chi'n torri'r Polisi hwn mewn unrhyw ffordd, neu os wyf yn amau'n rhesymol eich bod wedi torri'r Polisi hwn mewn unrhyw fodd, gallaf:

(a) dileu neu olygu unrhyw un o'ch Cynnwys;

(b) anfon un rhybudd ffurfiol neu ragor i chi;

(c) atal eich mynediad dros dro i ran neu'r cyfan o'r Blog;

(ch) yn eich gwahardd yn barhaol rhag defnyddio rhan neu'r cyfan o'r Blog;

(e) blocio cyfrifiaduron gan ddefnyddio eich cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd rhag mynd at y Blog;

(dd) cysylltu â'ch darparwr gwasanaethau rhyngrwyd a gofyn iddynt atal eich mynediad i'r Blog; a / neu

(e) dod â'r llys yn eich erbyn yn eich erbyn am dorri contract neu fel arall.

(12) Defnyddwyr gwaharddedig

Pan fyddaf yn atal neu wahardd eich mynediad i'r Blog neu ran o'r Blog, ni ddylech gymryd unrhyw gamau i atal ataliad neu wahardd o'r fath (gan gynnwys heb gyfyngiad gan ddefnyddio cyfrif gwahanol).

(13) Cyfraith berthnasol

Bydd y termau defnydd hyn yn cael eu rheoli a'u dehongli yn unol â chyfraith Lloegr, ac unrhyw anghydfodau sy'n ymwneud â'r polisi defnydd hwn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Os byddwch yn ymwybodol o unrhyw ddeunydd ar y Blog sy'n mynd yn groes i'r Polisi hwn, anfonwch e-bost ataf at "imran.zaman@callthepm.com".

© 2009-18 Imran Zaman // CALLTHEPM.COM, Cedwir pob hawl.