Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης - CALLTHEPM.COM - Το Blog Διαχείρισης Έργου

(1) Αυτή η πολιτική

Αυτή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης (η "Πολιτική") Καθορίζει τους κανόνες που διέπουν την υποβολή περιεχομένου χρήστη ("Περιεχόμενο") Στο blog μου στο WWW.CALLTHEPM.COM (ο "Blog").

Χρησιμοποιώντας το Blog, αποδέχεστε τους όρους αυτής της Πολιτικής.

(2) Γενικοί περιορισμοί

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Blog μου με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο Blog ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του Blog ή οποιωνδήποτε περιοχών ή υπηρεσιών του Blog.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Blog μου:

α) με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, παράνομος, δόλος ή επιβλαβής · ή

(β) σε σχέση με οποιονδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλο ή επιβλαβή σκοπό ή δραστηριότητα.

(γ) το περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους χρήστες του Blog, συμπεριλαμβανομένων των μικρών παιδιών ηλικίας άνω των 15.

(3) Παράνομο και παράνομο υλικό

Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Blog μου για να αποθηκεύσετε, να φιλοξενήσετε, να αντιγράψετε, να διανείμετε, να προβάλλετε, να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε ή να στείλετε Περιεχόμενο που είναι παράνομο ή παράνομο ή που θα παραβιάζει ή θα παραβιάζει νόμιμα δικαιώματα τρίτων ή θα μπορούσε να προκαλέσει νομική ενέργεια εναντίον σας ή εμού ή τρίτου (σε κάθε περίπτωση βάσει οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας).

Το περιεχόμενο (και η δημοσίευσή του στο Blog) δεν πρέπει:

Α) να είναι δυσφημιστική ή κακόβουλη ψευδής ·

(Β) να είναι άσεμνο ή άσεμνο.

(γ) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα ηθικά δικαιώματα, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων, τα δικαιώματα επί του σήματος, τα δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων, τα δικαιώματα διαγραφής ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ·

δ) παραβιάζει τα δικαιώματα εμπιστοσύνης, τα δικαιώματα ιδιωτικής ζωής ή τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων ·

Ε) συνιστούν αμελητέες συμβουλές ή περιέχουν οποιαδήποτε αμελή δήλωση ·

στ) συνιστά υποκίνηση για διάπραξη εγκλήματος ·

Ζ) να περιφρονεί οποιοδήποτε δικαστήριο ή να παραβιάζει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ·

Η) παραβιάζει τη νομοθεσία περί φυλετικής ή θρησκευτικής μίσους ή διάκρισης ·

(I) να είναι βλάσφημο,

ι) να παραβιάζει τη νομοθεσία περί επισήμων απορρήτων · ή

(ια) παραβιάζει οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε προσώπου.

Δεν πρέπει να υποβάλετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που αποτελεί ή ήταν ποτέ αντικείμενο απειλητικών ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλων παρόμοιων καταγγελιών.

(4) Γραφικό υλικό

Το περιεχόμενο δεν πρέπει να απεικονίζει τη βία με ρητό, γραφικό ή άχρηστο τρόπο.

Το περιεχόμενο δεν πρέπει να είναι πορνογραφικό ή σεξουαλικό, ή να αποτελείται από ή να περιλαμβάνει ρητό, γραφικό ή δωρεάν υλικό σεξουαλικού χαρακτήρα.

(5) Επιβλαβές λογισμικό

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Blog για να προωθήσετε ή να διανείμετε ιούς, trojans, worms, root kits, spyware, adware ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές λογισμικό, προγράμματα, ρουτίνες, εφαρμογές ή τεχνολογίες.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Blog για να προωθήσετε ή να διανείμετε οποιοδήποτε λογισμικό, προγράμματα, ρουτίνες, εφαρμογές ή τεχνολογίες που θα επηρεάσουν ή θα επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση ενός υπολογιστή ή θα εισάγουν σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια ενός υπολογιστή.

(6) Πραγματική ακρίβεια

Το περιεχόμενο δεν πρέπει να είναι αναληθές, ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό.

Οι πραγματικές δηλώσεις που περιέχονται στο Περιεχόμενο πρέπει να είναι αληθινές και οι δηλώσεις γνώμης που περιέχονται στο Περιεχόμενο πρέπει να διεξάγονται πραγματικά και, όπου είναι δυνατόν, να βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα.

(7) Απαραίτητη συμβουλή

Το περιεχόμενο δεν πρέπει να αποτελείται από ή να περιέχει οδηγίες, συμβουλές ή άλλες πληροφορίες στις οποίες μπορεί να δοθεί συνέχεια και που θα μπορούσε να προκαλέσει, εάν ενεργούσε

α) ασθένεια, τραυματισμός ή θάνατος · ή

(β) οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία.

(8) Μάρκετινγκ και ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Το περιεχόμενο δεν πρέπει να αποτελεί ανεπιθύμητο περιεχόμενο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το ιστολόγιό μου για την εμπορία, τη διανομή ή τη δημοσίευση αλυσίδων ή πυραμίδων ή παρόμοιου υλικού.

(9) Netiquette

Το περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο, πολιτικό, καλαίσθητο και να συμφωνεί με τα γενικά αποδεκτά πρότυπα εθιμοτυπίας και συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο.

Το περιεχόμενο δεν πρέπει να είναι υπερβολικά προσβλητικό, παραπλανητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό ή απειλητικό, μισητό, διακριτικό ή φλεγμονώδες.

Μην φλεγάζετε ή διεξάγετε πολέμους φλόγας στο Blog μου ("φλεγόμενο" είναι η αποστολή εχθρικών μηνυμάτων που προορίζονται να προσβάλλουν, ειδικά όταν το μήνυμα απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο άτομο ή ομάδα ανθρώπων).
Μην κάνετε συρραφή στο Blog μου (το "trolling" είναι η πρακτική της σκόπιμης ανατροπής ή προσβολής άλλων χρηστών).

Δεν πρέπει να πλημμυρίζω το Blog μου με Περιεχόμενο εστιάζοντας σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή τομέα, είτε μόνο του είτε σε συντονισμό με άλλους χρήστες.

Το περιεχόμενο δεν πρέπει να διπλασιάσει το υπάρχον Περιεχόμενο στο Blog μου.

Πρέπει να υποβάλλετε Περιεχόμενο στο κατάλληλο μέρος του Blog.

Μην υποβάλλετε άσκοπα το περιεχόμενο κειμένου σε ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλους και ενημερωτικούς τίτλους για όλο το Περιεχόμενο.

(10) Υπερσύνδεσμοι

Δεν πρέπει να συνδέεστε με οποιονδήποτε ιστότοπο ή ιστοσελίδα που περιέχει υλικό το οποίο, αν δημοσιεύτηκε στο Blog, παραβιάζει οποιονδήποτε από τους όρους αυτής της Πολιτικής.

(11) Παραβιάσεις αυτής της Πολιτικής

Διατηρώ το δικαίωμα να επεξεργαστώ ή να καταργήσω οποιοδήποτε Περιεχόμενο κατά τη διακριτική μου ευχέρεια για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση ή εξήγηση.

Με την επιφύλαξη αυτού του γενικού δικαιώματος, εάν παραβιάσετε αυτήν την Πολιτική με οποιονδήποτε τρόπο ή εάν νομίζω ότι υποψιάζεστε ότι παραβιάσατε την παρούσα Πολιτική με οποιονδήποτε τρόπο, μπορώ:

(α) να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο σας

(β) να σας στείλουμε μία ή περισσότερες επίσημες προειδοποιήσεις.

(γ) να αναστείλετε προσωρινά την πρόσβασή σας σε ένα μέρος ή σε ολόκληρο το Blog.

(δ) σας απαγορεύει μόνιμα τη χρήση μέρους ή ολόκληρου του Ιστολογίου.

(ε) να αποκλείσετε τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση του πρωτοκόλλου Internet σας από την πρόσβαση στο Blog.

(στ) επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου και ζητήστε να μπλοκάρουν την πρόσβασή σας στο Blog. και / ή

(ζ) να προσφύγει σε δικαστήριο κατά παραβίασης της σύμβασης ή άλλως.

(12) Απαγορεύονται οι χρήστες

Σε περίπτωση που αναστέλλω ή απαγορεύω την πρόσβασή σας στο Blog ή σε μέρος του Blog, δεν πρέπει να κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια για να παρακάμψετε αυτήν την αναστολή ή απαγόρευση (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό χρησιμοποιώντας διαφορετικό λογαριασμό).

(13) Εφαρμοστέο δίκαιο

Αυτοί οι όροι χρήσης θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και τυχόν διαφορές σχετικά με αυτή την πολιτική χρήσης θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Εάν λάβετε γνώση οποιουδήποτε υλικού στο Blog που παραβιάζει αυτήν την Πολιτική, παρακαλώ στείλτε μου ένα μήνυμα στο "imran.zaman@callthepm.com".

© 2009-18 Imran Zaman // CALLTHEPM.COM, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.