Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης - CALLTHEPM.COM - Το Ιστολόγιο Διοίκησης Έργου
(1) Εισαγωγή

Αυτοί οι όροι χρήσης διέπουν τη χρήση αυτού του ιστολογίου. χρησιμοποιώντας αυτό το ιστολόγιο, αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης ή με οποιονδήποτε μέρος αυτών των όρων χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το ιστολόγιο.

(2) Άδεια χρήσης blog

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, εγώ ή οι δικαιοπάροχοί μου κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο ιστολόγιο και στο υλικό του ιστολογίου. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας χρήσης, διατηρούνται όλα αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μπορείτε να προβάλετε, να κάνετε λήψη μόνο για σκοπούς προσωρινής αποθήκευσης και να εκτυπώσετε σελίδες ή να κάνετε λήψη άρθρων από το ιστολόγιο για δική σας προσωπική χρήση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που αναφέρονται κατωτέρω και αλλού στους παρόντες όρους χρήσης.

Δεν πρέπει:

(α) να αναδημοσιεύσετε υλικό από αυτό το ιστολόγιο (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλη ιστοσελίδα) χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση.

(β) να πωλούν, να ενοικιάζουν ή να χορηγούν δευτερεύουσες άδειες υλικού από το ιστολόγιο,

(γ) να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στο ιστολόγιο.

(δ) να αναδιανείμετε υλικό από αυτό το ιστολόγιο, εκτός από το περιεχόμενο ειδικά και ρητά διαθέσιμο για αναδιανομή. Επί του παρόντος, το μόνο υλικό που διατίθεται για αναδιανομή είναι τα αρχεία PDF που μπορούν να ληφθούν.

Όπου το περιεχόμενο είναι ειδικά διαθέσιμο για αναδιανομή, δεν πρέπει να τροποποιηθεί και να παραμείνει "ως έχει".

(3) Αποδεκτή χρήση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το ιστολόγιο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο ιστολόγιο ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστολογίου. ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, παράνομος, δόλος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιοδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού του ιστολογίου για την αντιγραφή, αποθήκευση, φιλοξενία, μετάδοση, αποστολή, χρήση, δημοσίευση ή διανομή υλικού που συνίσταται (ή συνδέεται με) με οποιοδήποτε λογισμικό υποκλοπής spyware, ιό υπολογιστή, Δούρειος ίππος, σκουλήκι, καταγραφέας πληκτρολογίου, rootkit κακόβουλο λογισμικό υπολογιστή.

Δεν πρέπει να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό αποξήρανσης, εξόρυξης δεδομένων, εξαγωγής δεδομένων και συλλογής δεδομένων) σε ή σε σχέση με αυτό το ιστολόγιο χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεσή μου.

(4) Σχόλια

Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει ένα σχόλιο. Ωστόσο, όλα τα σχόλια θα επανεξεταστούν (και θα επεξεργαστούν, όπου χρειάζεται) πριν από την καταχώριση.

(5) Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες

Στους παρόντες όρους χρήσης, το "περιεχόμενο του χρήστη σας" σημαίνει υλικό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένου, εικόνων, ηχητικού υλικού, βίντεο και οπτικοακουστικού υλικού, αλλά εξαιρουμένων των άρθρων) που υποβάλετε σε αυτό το ιστολόγιο, για οποιονδήποτε σκοπό.

Παρέχετε σε εμάς μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, απαλλαγμένη από δικαιώματα εκμετάλλευση άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του περιεχομένου του χρήστη σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο. Επίσης μου δίνετε το δικαίωμα να απαλλάσσετε τα δικαιώματα αυτά και το δικαίωμα να ασκήσετε αγωγή για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενο των χρηστών σας δεν πρέπει να είναι παράνομο ή παράνομο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων και δεν πρέπει να μπορεί να αποτελέσει νομική ενέργεια είτε εναντίον σας είτε εμού ή τρίτου (σε κάθε περίπτωση, βάσει οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας).

Το περιεχόμενο του χρήστη (και η δημοσίευσή του σε αυτό το ιστολόγιο) δεν πρέπει:

Α) να είναι δυσφημιστική ή κακόβουλη ψευδής ·

(Β) να είναι άσεμνο ή άσεμνο.

(Γ) παραβιάζει κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικό δικαίωμα, δικαίωμα βάσης δεδομένων, δικαίωμα εμπορικού σήματος, δικαίωμα επί σχεδίου ή υποδείγματος, δικαίωμα διαγραφής ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ·

(δ) παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα εμπιστοσύνης, το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής ή το δικαίωμα βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων ·

Ε) συνιστούν αμελητέες συμβουλές ή περιέχουν οποιαδήποτε αμελή δήλωση ·

στ) συνιστά υποκίνηση για διάπραξη εγκλήματος ·

Ζ) να περιφρονεί οποιοδήποτε δικαστήριο ή να παραβιάζει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ·

Η) παραβιάζει τη νομοθεσία περί φυλετικής ή θρησκευτικής μίσους ή διάκρισης ·

(I) να είναι βλάσφημο,

(Ι) να παραβιάζει τη νομοθεσία περί επισήμων απορρήτων ·

(Ια) παραβιάζει οποιαδήποτε συμβατική υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε προσώπου ·

(ιβ) απεικονίζουν τη βία [με ρητό, γραφικό ή άχρηστο τρόπο ·

(ιγ) να είναι πορνογραφικό ή σεξουαλικά σαφές ·

(N) να είναι αναληθές, ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό,

(Ιε) συνίστανται σε ή περιέχουν οδηγίες, συμβουλές ή άλλες πληροφορίες στις οποίες μπορεί να ασκηθεί και που θα μπορούσαν, εάν ενεργούσαν, να προκαλέσουν ασθένεια, τραυματισμό ή θάνατο ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία ·

(Ιστ) αποτελούν ανεπιθύμητα μηνύματα ·

ιζ) να είναι προσβλητικό, παραπλανητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό ή απειλητικό, μίσος, διακριτικό ή φλεγμονώδες ·

(R) προκαλούν ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπη ανησυχία σε οποιοδήποτε άτομο.

Το περιεχόμενο των χρηστών σας πρέπει να είναι κατάλληλο, πολιτικό, καλαίσθητο και να συμφωνεί με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα εθιμοτυπίας και συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το ιστολόγιο για να συνδεθείτε με οποιονδήποτε ιστότοπο ή ιστοσελίδα που αποτελείται ή περιέχει υλικό το οποίο, αν δημοσιεύτηκε σε αυτό το ιστολόγιο, παραβιάζει τις διατάξεις αυτών των όρων χρήσης.

Δεν πρέπει να υποβάλλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη στο ιστολόγιο που είναι ή έχει ποτέ αποτελέσει αντικείμενο απειλητικών ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλων παρόμοιων καταγγελιών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε ή να αφαιρούμε οποιοδήποτε υλικό που υποβάλλεται σε αυτό το ιστολόγιο ή αποθηκεύεται στους διακομιστές μου ή φιλοξενείται ή δημοσιεύεται σε αυτό το ιστολόγιο.

(6) Περιορισμένες εγγυήσεις

Αναγνωρίζετε ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτό το ιστολόγιο υποβάλλονται από χρήστες και ότι συνήθως δεν τις αναθεωρίζω, τις εγκρίνω ή τις επεξεργάζομαι. Δεν εγγυώμαι την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτό το ιστολόγιο. ούτε δεσμεύομαι να διασφαλίσω ότι το ιστολόγιο παραμένει διαθέσιμο ή ότι το υλικό του ιστολογίου ενημερώνεται συνεχώς.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο αποκλείω όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με αυτό το ιστολόγιο και τη χρήση αυτού του ιστολογίου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων που απαιτούνται από το νόμο για ικανοποιητική ποιότητα, καταλληλότητα για χρήση ή / λογική φροντίδα και ικανότητα).

(7) Περιορισμοί ευθύνης

Τίποτα σε αυτούς τους όρους χρήσης (ή αλλού σε αυτό το ιστολόγιο) δεν θα αποκλείσει ή θα περιορίσει την ευθύνη μου για απάτη, θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μου ή για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Με την επιφύλαξη αυτού, η ευθύνη μου σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστολογίου ή υπό τους παρόντες όρους χρήσης, είτε με σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε με άλλο τρόπο, θα περιοριστεί ως εξής:

(α) στο βαθμό που το ιστολόγιο και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του ιστολογίου παρέχονται δωρεάν, δεν θα ευθυνώ για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.

(β) δεν θα ευθυνώ για οποιαδήποτε επακόλουθη, έμμεση ή ειδική απώλεια ή ζημία.

(γ) Δεν θα ευθυνώ για τυχόν απώλεια κερδών, εσόδων, εσόδων, αναμενόμενων εξοικονομήσεων, συμβολαίων, επιχειρήσεων, υπεραξίας, φήμης, δεδομένων ή πληροφοριών.

(δ) Δεν θα είμαι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκύπτει από οποιοδήποτε γεγονός ή γεγονότα πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο μου.

(ε) Η μέγιστη ευθύνη μου σε σχέση με οποιοδήποτε γεγονός ή σειρά σχετικών γεγονότων θα περιοριστεί σε λίρες στερλίνες £ 1.

Συμφωνείτε με τη δημοσίευση σχολίων, σχολίων και / ή σχολίων σχετικά με εσάς, από άλλους, σε αυτό το ιστολόγιο. Αναγνωρίζετε ότι τέτοια σχόλια, σχόλια και / ή σχόλια μπορεί να είναι κρίσιμα ή δυσφημιστικά. και συμφωνείτε ότι δεν θα θεωρήσετε υπεύθυνο για οποιαδήποτε τέτοια σχόλια, σχόλια ή / και ανατροφοδότηση, ανεξάρτητα από το αν γνωρίζω ή θα έπρεπε να γνωρίζω τέτοια σχόλια, σχόλια ή / και σχόλια.

(8) Αποζημίωση

Με αποζημιώνετε και αναλαμβάνετε να με αποζημιώσετε έναντι τυχόν ζημιών, ζημιών, εξόδων, υποχρεώσεων και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαστικών εξόδων και των ποσών που καταβάλλω σε τρίτους για την επίλυση μιας αξίωσης ή διαφοράς σχετικά με τις συμβουλές του νομικού μου συμβούλους) που υπέστησαν ή υπέστησαν από εμένα ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης εκ μέρους σας οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων χρήσης ή που απορρέει από οποιαδήποτε αξίωση ότι έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων χρήσης.

(9) Παραβιάσεις αυτών των όρων χρήσης

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων μου που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, αν παραβιάζετε τους παρόντες όρους χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο ή εάν νομίζω ότι υποψιάζεστε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο, μπορώ:

(Α) να σας στείλουμε μία ή περισσότερες επίσημες προειδοποιήσεις,

(β) να αναστείλετε προσωρινά την πρόσβασή σας στο ιστολόγιο.

(γ) να σας απαγορεύσει μόνιμα την πρόσβαση στο ιστολόγιο.

(δ) να αποκλείσετε τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP σας από την πρόσβαση στο ιστολόγιο.

(ε) επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου και ζητήστε να αποκλείσετε την πρόσβασή σας στο ιστολόγιο.

(στ) να προσφύγει σε δικαστήριο κατά παραβίασης της σύμβασης ή άλλως.

(ζ) να αναστείλετε ή / και να διαγράψετε το λογαριασμό σας με το ιστολόγιο. και / ή

(η) να διαγράψετε ή / και να επεξεργαστείτε κάποιο ή όλο το περιεχόμενο που δημιουργεί το χρήστη.

Όταν αναστέλλω ή απαγορεύω ή αποκλείετε την πρόσβασή σας σε αυτό το ιστολόγιο ή σε μέρος αυτού του ιστολογίου, δεν πρέπει να κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια για να παρακάμψετε αυτήν την αναστολή, απαγόρευση ή αποκλεισμό (συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό της δημιουργίας και / ή χρήσης διαφορετικού λογαριασμού).

(10) Ιστοτόποι τρίτων

Αυτό το ιστολόγιο περιλαμβάνει υπερσυνδέσεις με άλλους ιστότοπους που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτους. Αυτοί οι σύνδεσμοι δεν είναι συστάσεις. Δεν έχω κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου ιστοσελίδων τρίτων και δεν αποδέχομαι καμία ευθύνη γι 'αυτούς ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους από εσάς.

(11) Παραλλαγή

Μπορώ να αναθεωρήσω αυτούς τους όρους χρήσης από χρόνο σε χρόνο. Οι αναθεωρημένοι όροι χρήσης θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστολογίου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων χρήσης σε αυτό το ιστολόγιο. Ελέγξτε τακτικά αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την τρέχουσα έκδοση.

(12) Εκχώρηση

Μπορώ να μεταβιβάσω, να αναθέσω ή να ασχοληθώ με τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις μου σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς να σας ειδοποιήσω ή να αποκτήσετε τη συγκατάθεσή σας.

Δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε, να αναθέσετε υπεργολαβία ή να ασχοληθείτε με άλλα δικαιώματα ή / και υποχρεώσεις σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

(13) Διαχωρισμός

Εάν μια διάταξη αυτών των όρων χρήσης καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ως παράνομη ή / και μη εφαρμόσιμη, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και μη εκτελεστέα διάταξη θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή αν ένα μέρος της διαγράφηκε, αυτό το μέρος θα θεωρείται ότι διαγράφεται και η υπόλοιπη διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει.

(14) Αποκλεισμός δικαιωμάτων τρίτων

Αυτοί οι όροι χρήσης είναι προς όφελος εσάς και εμού και δεν προορίζονται να ωφεληθούν από τρίτους ή να είναι εκτελεστές από τρίτους. Η άσκηση του ορυχείου και τα δικαιώματά σας σε σχέση με αυτούς τους όρους χρήσης δεν υπόκειται στη συγκατάθεση τρίτου μέρους.

(15) Πλήρης συμφωνία

Αυτοί οι όροι χρήσης μαζί με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμού σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστολογίου και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστολογίου.

(16) Νόμος και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και τυχόν διαφορές σχετικά με αυτούς τους όρους χρήσης θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

(17) Διάφορα

Κανένας

(18) Τα στοιχεία μου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο "imran.zaman@callthepm.com".

© 2009-18 Imran Zaman // CALLTHEPM.COM, με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.