Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden - CALLTHEPM.COM - The Project Management Blog
(1) Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden bepalen uw gebruik van deze blog; door deze blog te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden volledig. Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden of een deel van deze gebruiksvoorwaarden, mag u deze blog niet gebruiken.

(2) Licentie voor gebruik van blog

Tenzij anders vermeld, ben ik of mijn licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de blog en het materiaal op de blog. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie, zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag bekijken, downloaden voor alleen caching doeleinden en pagina's afdrukken of artikelen van de blog downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet.

Je mag niet:

(a) publiceer materiaal van deze blog (inclusief herpublicatie op een andere website) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

(b) materiaal van het blog verkopen, verhuren of sublicentiëren;

(c) het bewerken of anderszins wijzigen van materiaal op de blog;

(d) materiaal van deze blog herdistribueren, behalve voor inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gemaakt voor herdistributie. Momenteel zijn de downloadbare PDF-artikelen het enige materiaal dat beschikbaar wordt gemaakt voor herdistributie.

Waar inhoud specifiek beschikbaar wordt gesteld voor herdistributie, mag deze niet worden gewijzigd en blijven zoals ze is.

(3) Acceptabel gebruik

Je mag deze blog niet gebruiken op een manier die schade aan de blog veroorzaakt of kan veroorzaken, of een aantasting van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de blog; of op enige manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met enig onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag deze blog niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere schadelijke software.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief zonder beperking schrapen, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) op of in verband met dit blog zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

(4) Opmerkingen functie

Iedereen kan een reactie plaatsen. Alle opmerkingen zullen echter vóór opname worden beoordeeld (en zo nodig worden bewerkt).

(5) Door gebruikers gegenereerde inhoud

In deze gebruiksvoorwaarden betekent "uw gebruikersinhoud" materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal, maar met uitzondering van artikelen) dat u naar deze blog verzendt, voor welk doel dan ook.

U verleent mij een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw gebruikerscontent te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden in bestaande of toekomstige media. U verleent mij ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven en het recht om een ​​rechtsvordering in te stellen tegen inbreuk op deze rechten.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag niet in staat zijn om juridische stappen te ondernemen tegen u, mij of een derde partij (in elk geval onder toepasselijke wetgeving).

Uw gebruikersinhoud (en de publicatie ervan op deze blog) mag niet:

(A) lasterlijk of kwaadwillig vals;

(B) obsceen of onfatsoenlijk;

(C) inbreuk maken op auteursrechten, morele rechten, database recht, merkrecht, modelrecht, recht in het voorbijgaan uit of ander intellectueel eigendomsrecht;

(d) inbreuk maken op enig recht van vertrouwen, recht op privacy of recht op grond van wetgeving inzake gegevensbescherming;

(E) vormen ondeugdelijk advies bevatten of nalatigheid statement;

(f) een aansporing tot het plegen van een misdaad vormen;

(G) in contempt van elke rechter of inbreuk op een gerechtelijk bevel;

(H) in strijd zijn met raciale of religieuze haat of discriminatiewetgeving;

(I) godslasterlijk;

(J) in strijd is met staatsgeheimen wetgeving;

(K) in strijd met een contractuele verplichting jegens een persoon;

(l) geweld afbeelden [op een expliciete, grafische of gratis manier;

(m) pornografisch of seksueel expliciet zijn;

(N) onwaar, onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;

(O) bestaan ​​uit of bevatten instructies, adviezen of andere informatie die kan worden opgevolgd en zou, als opgevolgd, ziekte veroorzaken, letsel of de dood, of enig ander verlies of schade;

(P) vormt spam;

(q) beledigend, bedrieglijk, bedreigend, beledigend, intimiderend of bedreigend, hatelijk, discriminerend of opruiend;

(R) veroorzaken ergernis, ongemak of onnodige ongerustheid aan enige persoon.

Uw gebruikerscontent moet geschikt, burgerlijk, smaakvol en in overeenstemming zijn met algemeen aanvaarde normen voor etiquette en gedrag op internet.

U mag deze blog niet gebruiken om naar een website of webpagina te linken die bestaat uit of materiaal bevat dat, als het op deze blog wordt gepost, de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden schendt.

U mag geen gebruikersinhoud indienen bij de blog die is of ooit het onderwerp is geweest van een bedreigde of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke klacht.

Ik behoud het recht voor om materiaal te bewerken of te verwijderen dat is ingediend bij deze blog, of opgeslagen op mijn servers, of gehost of gepubliceerd op deze blog.

(6) Beperkte garanties

U erkent dat sommige van de informatie die op deze blog is gepubliceerd, door gebruikers is ingediend en dat ik dergelijke informatie gewoonlijk niet bekijk, goedkeur of bewerk. Ik garandeer niet de volledigheid of juistheid van de informatie die op deze blog wordt gepubliceerd; Ik verbind mij er ook niet toe om ervoor te zorgen dat de blog beschikbaar blijft of dat het materiaal op de blog up-to-date blijft.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving sluit ik alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot deze blog en het gebruik van deze blog (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties die door de wet worden geïmpliceerd van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en / of het gebruik van redelijke zorg en bekwaamheid).

(7) Beperkingen van aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden (of elders op deze blog) zal mijn aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor fraude, voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door mijn nalatigheid, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

Met inachtneming van dit, zal mijn aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot het gebruik van deze blog of onder of in verband met deze gebruiksvoorwaarden, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, als volgt beperkt zijn:

(a) voor zover de blog en de informatie en diensten op de blog kosteloos worden verstrekt, ben ik niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook;

(b) Ik ben niet aansprakelijk voor enige gevolg-, indirecte of speciale schade of verlies;

(c) Ik ben niet aansprakelijk voor enig verlies van winst, inkomsten, inkomsten, verwachte besparingen, contracten, zaken, goodwill, reputatie, gegevens of informatie;

(d) Ik zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade voortvloeiend uit gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten mijn redelijke controle;

(e) Mijn maximale aansprakelijkheid met betrekking tot een evenement of reeks gerelateerde gebeurtenissen is beperkt tot £ 1 pond sterling.

U gaat akkoord met de publicatie van opmerkingen, beoordelingen en / of feedback met betrekking tot u, door anderen, op deze blog. U erkent dat dergelijke opmerkingen, recensies en / of feedback kritisch of lasterlijk kunnen zijn; en u gaat ermee akkoord dat u mij niet aansprakelijk zult houden met betrekking tot dergelijke opmerkingen, beoordelingen en / of feedback, ongeacht of ik bewust ben van dergelijke opmerkingen, beoordelingen en / of feedback.

(8) Vrijwaring

U vrijwaart mij hierbij en verbindt mij ertoe mij schadeloos te stellen voor eventuele verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, zonder beperking, juridische kosten en eventuele bedragen die ik heb betaald aan een derde partij bij de afhandeling van een claim of geschil op advies van mijn juridische adviseurs) die ik heb opgelopen of die ik heb opgelopen als gevolg van een inbreuk door u op een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of die voortvloeit uit een claim dat u een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden hebt overtreden.

(9) Overtreding van deze gebruiksvoorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan mijn andere rechten onder deze gebruiksvoorwaarden, kan ik, als u op enige wijze inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden, of als ik redelijkerwijs vermoed dat u deze gebruiksvoorwaarden op enige wijze hebt overtreden,

(A) hij stuurt u een of meer formele waarschuwingen;

(b) tijdelijk uw toegang tot de blog opschorten;

(c) verbied je permanent toegang tot de blog;

(d) computers die gebruikmaken van uw IP-adres blokkeren voor toegang tot het blog;

(e) neem contact op met uw internetprovider en vraag hem of haar uw toegang tot de blog te blokkeren;

(f) een rechtszaak tegen u aan te spannen wegens contractbreuk of anderszins;

(g) uw account opschorten en / of verwijderen met de blog; en / of

(h) verwijderen en / of bewerken van een of al uw door gebruikers gegenereerde inhoud.

Wanneer ik uw toegang tot deze blog of een deel van deze blog opschort of verbied of blokkeer, mag u geen actie ondernemen om een ​​dergelijke opschorting of verbod of blokkering te omzeilen (inclusief zonder beperking het maken en / of gebruiken van een andere account).

(10) Websites van derden

Deze blog bevat hyperlinks naar andere websites die eigendom zijn van en worden beheerd door derden. Deze links zijn geen aanbevelingen. Ik heb geen controle over de inhoud van websites van derden en ik accepteer geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enig verlies of enige schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze websites.

(11) Variatie

Ik kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. Herziene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze blog vanaf de datum van publicatie van de herziene gebruiksvoorwaarden op deze blog. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de huidige versie.

(12) Toewijzing

Ik mag mijn rechten en / of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen.

U mag uw rechten en / of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

(13) scheidbaarheid

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit wordt vastgesteld als onwettig en / of niet-afdwingbaar, blijven de andere bepalingen van kracht. Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan werd verwijderd, wordt dat deel geacht te zijn verwijderd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

(14) Uitsluiting van rechten van derden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn ten behoeve van u en mij en zijn niet bedoeld om derden te helpen of kunnen door een derde partij worden afgedwongen. De uitoefening van mij en uw rechten met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van een derde partij.

(15) Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden vormen samen met mijn Beleid voor acceptabel gebruik de volledige overeenkomst tussen u en mij met betrekking tot uw gebruik van deze blog en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze blog.

(16) Wet en jurisdictie

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving en voor geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend de rechtbank van Engeland en Wales bevoegd.

(17) Diversen

Geen

(18) Mijn gegevens

U kunt contact met mij opnemen via "imran.zaman@callthepm.com".

© 2009-18 Imran Zaman // CALLTHEPM.COM, Alle rechten voorbehouden.