Warunki korzystania

Warunki użytkowania - CALLTHEPM.COM - Blog zarządzania projektami
(1) Wprowadzenie

Niniejsze warunki użytkowania regulują korzystanie z tego bloga; korzystając z tego bloga, akceptujesz te warunki użytkowania w całości. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania lub jakąkolwiek częścią niniejszych warunków użytkowania, nie możesz korzystać z tego bloga.

(2) Licencja na korzystanie z bloga

O ile nie określono inaczej, ja lub moi licencjodawcy posiadam prawa własności intelektualnej na blogu i materiały na blogu. Z zastrzeżeniem licencji poniżej wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Możesz przeglądać, pobierać tylko w celach pamięci podręcznej i drukować strony lub pobierać artykuły z bloga na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej i gdzie indziej w niniejszych warunkach użytkowania.

Nie wolno:

(a) ponownie opublikuj materiał z tego bloga (w tym publikację na innej stronie) bez uprzedniej pisemnej zgody.

(b) sprzedawać, wynajmować lub podlicencjonować materiały z bloga;

(c) edytować lub w inny sposób modyfikować jakichkolwiek materiałów na blogu;

(d) redystrybucji materiałów z tego bloga, z wyjątkiem treści specjalnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji. Obecnie jedynym materiałem udostępnionym do redystrybucji są artykuły PDF do pobrania.

Tam, gdzie treść jest specjalnie udostępniana do redystrybucji, nie można jej modyfikować i pozostać "tak jak jest".

(3) Dopuszczalne użycie

Nie wolno używać tego bloga w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może powodować uszkodzenie bloga lub upośledzenie dostępności lub dostępności bloga; lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy lub w związku z jakimkolwiek bezprawnym, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

Nie wolno używać tego bloga do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się z (lub są z nim powiązane) wszelkich programów szpiegujących, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, rootkitów lub innych złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Nie wolno przeprowadzać żadnych systematycznych lub automatycznych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym między innymi skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) na lub w związku z tym blogiem bez mojej wyraźnej pisemnej zgody.

(4) Funkcja komentarzy

Każdy może przesłać komentarz. Jednak wszystkie komentarze zostaną przejrzane (i edytowane w razie potrzeby) przed włączeniem.

(5) Treść generowana przez użytkownika

W niniejszych warunkach użytkowania "treść użytkownika" oznacza materiał (w tym, bez ograniczeń, tekst, obrazy, materiały dźwiękowe, materiały wideo i materiały audiowizualne, ale z wyłączeniem artykułów), które można przesłać na tego bloga w dowolnym celu.

Udzielasz mi globalnej, nieodwołalnej, niewyłącznej, wolnej od opłat licencji na używanie, reprodukowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję treści użytkownika na jakimkolwiek istniejącym lub przyszłym nośniku. Udzielasz mi również prawa do udzielania podlicencji na te prawa oraz prawa do wniesienia skargi o naruszenie tych praw.

Treści użytkownika nie mogą być niezgodne z prawem ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą być podstawą do wniesienia powództwa przeciwko tobie lub mnie lub osobie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem).

Treści użytkownika (i jego publikacja na tym blogu) nie mogą:

(a) być oszczercze lub złośliwie fałszywe;

(b) być nieprzyzwoite lub nieprzyzwoite;

(c) naruszają prawa autorskie, prawo moralne, prawo do bazy danych, prawo do znaku towarowego, prawo do wzoru, prawo do zruku lub inne prawo własności intelektualnej;

(d) narusza jakiekolwiek prawo do poufności, prawo do prywatności lub prawo wynikające z ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych;

(e) stanowią nieostrożną poradę lub zawierają jakiekolwiek zaniedbania;

(f) stanowią podżeganie do popełnienia przestępstwa;

(g) być w niełasce jakiegokolwiek sądu lub z powodu naruszenia jakiegokolwiek postanowienia sądu;

(h) naruszają ustawodawstwo dotyczące nienawiści rasowej lub religijnej lub dyskryminacji;

(i) być bluźnierczy;

(j) naruszają przepisy dotyczące tajemnicy służbowej;

(k) narusza jakiekolwiek zobowiązania umowne wobec jakiejkolwiek osoby;

(l) przedstawia przemoc [w sposób wyraźny, graficzny lub nieuzasadniony;

(m) być pornograficzne lub erotyczne;

(n) być nieprawdziwe, fałszywe, niedokładne lub wprowadzające w błąd;

(o) składają się ani nie zawierają żadnych instrukcji, porad ani innych informacji, na które można by podjąć działania i które mogłyby w razie ich wystąpienia spowodować chorobę, obrażenia ciała lub śmierć lub jakiekolwiek inne straty lub szkody;

(p) stanowią spam;

(q) być obraźliwe, oszukańcze, grożące, obelżywe, napastliwe lub groźne, nienawistne, dyskryminujące lub zapalne;

(r) powodować irytację, niedogodność lub niepotrzebny niepokój jakiejkolwiek osoby.

Treść użytkownika musi być odpowiednia, cywilna, gustowna i zgodna z ogólnie przyjętymi standardami etyki i zachowania w Internecie.

Nie wolno używać tego bloga do łączenia się z żadną witryną lub stroną internetową zawierającą lub zawierającą materiał, który zostałby opublikowany na tym blogu, narusza postanowienia niniejszych warunków użytkowania.

Nie wolno przesyłać treści użytkownika do bloga, który był lub był kiedykolwiek przedmiotem zagrażającego lub faktycznego postępowania sądowego lub podobnej skargi.

Zastrzegam sobie prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych do tego bloga lub przechowywanych na moich serwerach lub hostowanych lub publikowanych na tym blogu.

(6) Ograniczone gwarancje

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre informacje publikowane na tym blogu są przesyłane przez użytkowników i zazwyczaj nie recenzuję, nie zatwierdzam ani nie edytuję takich informacji. Nie gwarantuję kompletności ani dokładności informacji publikowanych na tym blogu; nie zobowiązuję się również do zapewnienia, że ​​blog będzie dostępny lub że materiał na blogu będzie aktualny.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączam wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące tego bloga i korzystania z tego bloga (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje wynikające z przepisów o zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i / lub korzystania z rozsądna opieka i umiejętności).

(7) Ograniczenia odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania (ani w żadnym innym miejscu na tym blogu) nie wyłącza ani nie ogranicza mojej odpowiedzialności za oszustwo, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez moje zaniedbanie lub za jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Z zastrzeżeniem powyższego, moja odpowiedzialność wobec użytkownika w związku z korzystaniem z tego bloga lub w związku z niniejszymi warunkami użytkowania, niezależnie od tego, czy jest to umowa, delikt (w tym zaniedbanie), czy nie, będzie ograniczona w następujący sposób:

(a) w zakresie, w jakim blog oraz informacje i usługi na blogu są udostępniane nieodpłatnie, nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju;

(b) Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie, pośrednie lub szczególne;

(c) Nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek straty w przychodach, przychodach, przychodach, przewidywanych oszczędnościach, umowach, interesach, reputacji, danych lub informacji;

(d) nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z jakiegokolwiek zdarzenia lub zdarzeń pozostających poza moją kontrolą;

(e) Moja maksymalna odpowiedzialność związana z jakimkolwiek wydarzeniem lub serią powiązanych wydarzeń będzie ograniczona do funta szterlinga 1.

Zgadzasz się na publikowanie komentarzy, opinii i / lub opinii dotyczących Ciebie przez innych na tym blogu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie komentarze, recenzje i / lub opinie mogą być krytyczne lub zniesławiające; i zgadzasz się, że nie będziesz mnie pociągał do odpowiedzialności w związku z takimi komentarzami, recenzjami i / lub opiniami, niezależnie od tego, czy jestem świadomy, czy powinienem był wiedzieć o takich komentarzach, opiniach i / lub opiniach.

(8) Odszkodowanie

Niniejszym zabezpieczasz mnie i zobowiązujesz się do zabezpieczenia mnie przed stratami, odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym bez ograniczeń, kosztami prawnymi i wszelkimi kwotami zapłaconymi przeze mnie na rzecz osoby trzeciej w związku z roszczeniem lub sporem w sprawie porady prawnej; doradców) poniesionych lub poniesionych przeze mnie w związku z jakimkolwiek naruszeniem przez ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania lub wynikających z jakiegokolwiek roszczenia, że ​​naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

(9) Naruszenia niniejszych warunków użytkowania

Bez uszczerbku dla moich innych praw wynikających z niniejszych warunków użytkowania, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz te warunki użytkowania lub jeśli zasadnie podejrzewam, że w jakikolwiek sposób naruszyłeś te warunki użytkowania, mogę:

(a) wysłać ci jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń;

(b) tymczasowo zawiesić dostęp do bloga;

(c) na stałe zabronić ci dostępu do bloga;

(d) blokować komputery korzystające z twojego adresu IP przed dostępem do bloga;

(e) skontaktować się z dostawcą usług internetowych i poprosić o zablokowanie dostępu do bloga;

(f) wszcząć przeciwko tobie postępowanie sądowe w związku z naruszeniem umowy lub w inny sposób;

(g) zawiesić i / lub usunąć swoje konto z blogiem; i / lub

(h) usuwać i / lub edytować dowolną lub wszystkie treści użytkownika.

W przypadku zawieszenia lub zakazu lub zablokowania dostępu do tego bloga lub części tego bloga nie wolno podejmować żadnych działań w celu obejścia takiego zawieszenia lub zakazu lub blokowania (w tym bez ograniczeń tworzenia i / lub korzystania z innego konta).

(10) Witryny stron trzecich

Ten blog zawiera hiperłącza do innych stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez strony trzecie. Te linki nie są rekomendacjami. Nie mam kontroli nad zawartością stron internetowych osób trzecich i nie ponoszę za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania.

(11) Wariacja

Mogę zmieniać te warunki użytkowania od czasu do czasu. Zmienione warunki użytkowania będą miały zastosowanie do korzystania z tego bloga od daty publikacji zmienionych warunków użytkowania na tym blogu. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualną wersją.

(12) Przypisanie

Mogę przenieść, podzlecić lub w inny sposób poradzić sobie z moimi prawami i / lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków użytkowania, nie powiadamiając o tym użytkownika ani nie uzyskując jego zgody.

Użytkownik nie może przenosić, podzlecać lub w inny sposób zajmować się swoimi prawami i / lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków użytkowania.

(13) Rozdzielność

Jeżeli postanowienie niniejszych warunków użytkowania zostanie określone przez sąd lub inny właściwy organ jako niezgodne z prawem i / lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby jego część została usunięta, ta część zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część tego postanowienia będzie nadal obowiązywać.

(14) Wykluczenie praw stron trzecich

Niniejsze warunki użytkowania są korzystne dla Ciebie i dla mnie i nie mają na celu przynieść korzyści żadnej stronie trzeciej ani być egzekwowane przez jakąkolwiek stronę trzecią. Wykonywanie moich i twoich praw w związku z niniejszymi warunkami użytkowania nie jest uzależnione od zgody jakiejkolwiek strony trzeciej.

(15) Cała umowa

Niniejsze warunki użytkowania wraz z moimi zasadami dopuszczalnego użytkowania stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a mną w związku z korzystaniem z tego bloga i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy dotyczące korzystania z tego bloga.

(16) Prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunki użytkowania będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim, a wszelkie spory dotyczące niniejszych warunków użytkowania będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

(17) Różne

żaden

(18) Moje dane

Możesz skontaktować się ze mną w "imran.zaman@callthepm.com".

© 2009-18 Imran Zaman // CALLTHEPM.COM, Wszelkie prawa zastrzeżone.